ประวัติ


ประวัติของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าลี่ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
โรงเรียนบ้านท่าลี่มีพื้นที่ทั้งหมด 4 แปลง คิดเป็น 11 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา โรงเรียนบ้านท่าลี่เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านหยวก ได้จัดตั้งเป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2505 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดเป็นอาคารเรียนชั่วคราว
ในปี พ.ศ. 2519 ราษฎรได้พร้อมใจกันสร้างอาคารเรียนโดยทางราชการสมทบงบประมาณ 35,000 บาท และได้ย้ายจากวันมาอยู่อาคารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520
ในปี พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารถาวร แบบ ป.1 ซ. จำนวน 2 ชั้น 8 ห้องเรียนโดยใช้งบประมาณ 360,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2522 และปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 2 หลัง โดยใช้งบประมาณหลังละ 65,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน แบบองค์การ จำนวน 1 หลัง ใช้งบประมาณ 65,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. 301 / 29 จำนวน 1 หลัง ใช้งบประมาณ 195,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202 / 29 จำนวน 1 หลัง ใช้งบประมาณ 285,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม 2 หลัง หลังละ 2 ที่ แบบ สปช.601 / 29
ในปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนบ้านท่าลี่ได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา
ในปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนบ้านท่าลี่เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในปี พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม
ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105 / 29 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 1,846,000 บาท (งบมิยาซาวา)
ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม แบบ สปช. ใช้งบประมาณ 233,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด
ในปี พ.ศ. 2543 ได้โอนอนุบาล 3 ขวบ ไปให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก
ในปี พ.ศ. 2545 ได้ก่อสร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่ แบบ สปช.601 / 29 จากผ้าป่าการศึกษา
ในปี พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่ แบบ สปช.601 / 29
ในปี พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณก่อสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียน โดยชาวบ้านจัดทำผ้าป่า
ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ ใช้งบประมาณ 829,600 บาท
ในปี พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สพฐ.4 ใช้งบประมาณ (งบแปรญัติ) 352,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีต จาก สพฐ. (งบแปรญัติ) 630,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ใช้งบประมาณ 2,537,600 บาท
โรงเรียนบ้านท่าลี่ได้รับงบประมาณจากทางราชการในการจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์การเรียนการสอน โดยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่าลี่เปิดสอนทั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีข้าราชการครูจำนวน11 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน โดยมี นายพรชัย นามวิเศษ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่

2. ที่ตั้ง ขนาด ที่ตั้ง โรงเรียนบ้านท่าลี่ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
ขนาด โรงเรียนบ้านท่าลี่มีพื้นที่ทั้งหมด 4 แปลง คิดเป็น 11 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา ดังนี้
แปลงที่ 1 มีพื้นที่ 9 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา
แปลงที่ 2 มีพื้นที่ 1 ไร่ - งาน 25 ตารางวา
แปลงที่ 3 มีพื้นที่ - ไร่ - งาน 87 ตารางวา
แปลงที่ 4 มีพื้นที่ - ไร่ - งาน 63 ตารางวา
สภาพภูมิประเทศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม มีลำห้วยขนาบทั้งสองข้างของโรงเรียน ได้แก่ ลำห้วยม้า และลำห้วยเมย
การคมนาคม เนื่องจากหมู่บ้านโดยรอบโรงเรียนเป็นหมู่บ้านชนบทในถิ่นทุรกันดาร จึงไม่มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่าน แต่มีรถรับจ้างวิ่งผ่าน แต่มีจำนวนไม่มากและมีระยะเวลาในการวิ่งสั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงอาศัยรถรับจ้าง และรถส่วนตัว เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถเพื่อการเกษตร เป็นพาหนะในการเดินทาง
สภาพชุมชน
ลักษณะที่ตั้ง บ้านท่าลี่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอน้ำโสม ห่างจากอำเภอน้ำโสมเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร และห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็นระยะทาง 55 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอุดรธานีเป็นระยะทาง 110 กิโลเมตร
เนื้อที่ บ้านท่าลี่มีพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านทุ่งทอง ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านนาไร่ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านแท่น ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหยวก ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง เชิงเขา มีพื้นที่ทั้งที่เป็นภูเขา มีพื้นที่ทั้งที่เป็นที่ราบ มีพื้นที่ทั้งที่เป็นแม่น้ำลำคลอง
พื้นที่และการใช้ประโยชน์ พื้นที่ราบเชิงเขาใช้เป็นที่ประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และที่เหลือใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
การปกครอง บ้านท่าลี่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านหยวก และแบ่งการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 13


ปรัชญาของโรงเรียน

“ นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา ”
“ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มี ”

คติพจน์


“ วิทยา จริยา ปัญญา ”
วิทยา คือ ความรู้ดี
จริยา คือ ความประพฤติดี
ปัญญา คือ ความฉลาดเกิดแต่การเรียนและการคิด
สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน เหลือง

สีน้ำเงิน หมายถึง ความสุขุมหนักแน่น
สีเหลือง หมายถึง ความอ่อนโยน สดใส ร่าเริง
อักษรย่อ
.ท.ล.
สัญลักษณ์
แสงสว่างของคบเพลิง เปรียบเสมือน ความรู้ที่ส่องนำทางให้แก่นักเรียนไปสู่เป้าหมายที่หวังไว้
รวงข้าว เปรียบเสมือน นักเรียนแต่ละคนที่เจริญงอกงามด้วยความรู้ของตนเอง
คำขวัญของโรงเรียน เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ