เป้าหมาย


  • นักเรียนอายุระหว่าง 4 – 15 ปี ได้รับโอกาสในการศึกษาที่เสมอภาคและทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  • ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา มีทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อการจัดการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
  • นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมีคุณธรรม จริยธรรมและทักษะการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  • โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นด้านวิชาการเป็นหลัก และจัดระบบการบริหารโรงเรียนและบริการเพื่อให้เกิดสูงสุดต่อผู้เรียนและผู้รับบริการ โดยชุมชนมีส่วนร่วม