พันธกิจของโรงเรียน

จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างทั่วถึง เกิดความเสมอภาค จัดกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน จัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ และมีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาตามมาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม