กลยุทธ์

  • สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • พัฒนาหลักสูตรการศึกษา และระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • สร้างสภาพแวดล้อมโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ

  • พัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม เกิดค่านิยมร่วมที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่มีต่อสังคมและส่วนรวม

  • น้อมนำพระราชดำรัส “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ”