วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โรงเรียนบ้านท่าลี่

 จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างทั่วถึง เกิดความเสมอภาค จัดกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน จัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ และมีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาตามมาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น